W trakcie zajęć   obowiązkowych prowadzonych w grupach odbywa się zgodnie z nową podstawą programową edukacja  z języka  angielskiego. Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Innowacyjna praca lektora z dzieckiem powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają ,że dzieci zaczynają przyswajać język angielski w sposób dla siebie naturalny tak jak się to dzieje w przypadku języka ojczystego.

Oprócz zajęć obowiązkowych dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze – umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

 

Wśród zajęć dodatkowych, oferowanych w Przedszkolu wyróżnić można :

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji , które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej. Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

RYTMIKA

Zajęcia rytmiczne wpływają na rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie działania inspirowanego muzyką. Rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki , wartościowania oraz odczuwania jej piękna. Zajęcia te zwiększają płynność i harmonię ruchów dziecka. Rozwijają jego zdolności muzyczne poprzez naturalny,  spontaniczny kontakt z muzyką w zabawie. Kształtują poczucie rytmu i koordynację ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz budzą pozytywne emocje i uczucia.

OPIEKA PEDAGOGICZNA

W ramach opieki pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć jest pomoc dziecku w pokonywaniu trudności, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjny oraz umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Są one ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji – korekcja oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się – kompensacja, które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić. Na zajęciach dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach i ćwiczeniach, które wspomagają ich rozwój ruchowy- sprawność motoryczną, koordynację ruchów oraz umiejętności grafomotoryczne. Ćwiczą również percepcję wzrokową – spostrzegawczość, pamięć i uwagę wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową; percepcję słuchową – koordynację słuchowo- ruchową i słuch fonematyczny. Rozwijają też pojęcia i umiejętności matematyczne. Integralną częścią zajęć korekcyjno- kompensacyjnych są ćwiczenia służące rozwijaniu funkcji poznawczych – czyli myślenia, mowy i pamięci. Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętność koncentracji uwagi, bogacą słownictwo i wiedzę o otaczającym świecie. Uczą się współpracować w małym zespole, nawiązują pozytywne relacje. Uczą się wytrwałości.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Psycholog w ramach zajęć indywidualnych skupia się na rozwijaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W szczególności praca nad emocjami, rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, umiejętnością nazywania i odróżniania emocji, kształtowaniem empatii szacunku i zrozumienia, jak również wzmocnieniu poczucia własnej wartości, kształtowaniu postawy otwartości. Jednocześnie rozwijając inne sfery poznawcze jak: umiejętność koncentracji uwagi, myślenie logiczne, myślenie przyczynowo skutkowe.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone są w przedszkolu dla dzieci, które mają opinię Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. Celem realizowanych zajęć jest wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka, wyrównanie zaburzeń i opóźnień w ogólnym jego rozwoju przy ścisłej współpracy specjalistów z rodzicami. Zajęcia prowadzone są ze specjalistami:   logopedą, psychologiem, pedagogiem, oligofrenopedagogiem oraz rehabilitantem w zależności od potrzeb danego dziecka. Dla każdego dziecka opracowany jest przez specjalistów  program Wczesnego Wspomagania. Dwa razy w roku zespół specjalistów wraz z rodzicami dokonuje analizy przeprowadzonych działań i osiągnięć dziecka.

RELIGIA

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) i na życzenie rodziców w naszym przedszkolu są zorganizowane  w ramach planu zajęć przedszkolnych zajęcia z nauki religii.    Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych  i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.Katechezę katolicką i prawosławną prowadzą nauczycielki z odpowiednim przygotowaniem katechetycznym.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają dziecku  z orzeczeniem jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.
Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to: 

  • maksymalne rozwijanie i usprawnianie funkcji które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
  • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
  • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
  • stymulowanie rozwoju